Udržanie napredovania


Byť udržateľný nie je abstraktná predstava, ale predstavujekaždodenné správanie.
Je to o rozhodnutiach a životnom štýle jednotlivca, ale nie je to všetko.
Je to hlavne o rozhodnutiach podnikov: je to nový podnikateľský model.

Udržateľnosť je spôsob života, problém uvedomovania si dopadu, záväzok voči budúcnosti, nový spôsob tvorby, výroby, distribúcie a predaju. (Ercole Botto Poala, Prezident Milano Unica)


Projekt

Každý rok distribuujeme milióny výrobkov do celého sveta. Preto si uvedomujeme úlohu, ktorú zohrávame pri vytváraní udržateľnej budúcnosti pre životné prostredie, zákazníkov, ktorí si nás vyberajú a pre všetkých ľudí, ktorí s nami spolupracujú. Pracujeme zodpovedne a vytvárame doplnky s udržateľným dopadom na svet.
Vieme, že je pred nami náročná cesta, ale snažíme sa zlepšovať sa krok po kroku.
Každý deň sa sami seba pýtame, čo je tá správna vec pri tvorení produktov, kde kvalita, funkčnosť a dynamika sú najdôležitejšími. A, samozrejme, udržateľnosť.
Už viac ako 20 rokov uspokojujeme potreby naších zákazníkov. Cítime, že v tomto treba pokračovať a pridať aj pozitívny dopad.


+42% OBRAT

50K VÝROBKY OEKO-TEX

+5 UDRŽATEĽNÉ PRODUKTY V NAŠOM KATALÓGU

+51% LABORATÓRNE TESTOVANÉ PRODUKTY

+18% OPTIMALIZÁCIA ZÁSIELOK

+40% ĽUDIA PRACUJÚCI V ATLANTIS

+16% KRAJINY, KDE SÚ NAŠE VÝROBKY DOSTUPNÉ

+50% PROSTRIEDKY NA VÝROBU S KONTROLOU

+2000 HODINY VENOVANÉ PRÁCI S MLADÝMI ĽUĎMI


NAŠA VÍZIA


Etika, rešpekt, dokonalosť.
Toto sú piliere filozofie našej spoločnosti, prístup, kde transparentnosť, úprimnosť a dôveryhodnosť sú dôležitými predpokladmi garantovania nielen bezchybných služieb, ale aj budovania výhodných a spoľahlivých partnerstiev.
Dodržiavanie etického podnikania znamená pre Atlantis rešpekt, spravodlivosť a spolupráca medzi pracovným prostredím TÍMU a zákazníkmi, ktorou sa dosiahne spoločný cieľ.


NAŠA MISIA


Vybrali sme si zodpovednú prácu, preto vytvárame doplnky s udržateľným dopadom na životné prostredie. Každých 20 rokov pracujeme na tom, aby sme sa zhodli so zákazníkmi na ich požiadavkách. Teraz hľadáme riešenie v tom pokračovať, a zároveň zvýšiť udržateľnosť.
Trávime veľa času rozmýšľaním o tom, kým chceme byť na tak rýchlo meniacom sa trhu.
Pre začatie takéhoto projektu udržateľnosti je dôležité pochopiť jednu vec: prvý bod, na ktorom treba pracovať, je vytvoriť niečo konkrétne. Nie len NAŠU budúcnosť, ale budúcnosť pre KAŽDÉHO, za ktorú sme viac alebo menej zodpovední.
Začíname dôležitú cestu zdieľania.
Musíme sa podieľať na lepšej budúcnosti, nie len ich odkladať na ZAJTRA, ale začať práve TERAZ.

ATLANTIS je synonymom kreativity, inovácií, služby a neustálej evolúcií pri vytváraní nových príležitostí. Byť viac udržateľnou je jednou z nich.
Zaväzujeme sa k výzve podieľať sa na pozitívnej budúcnosti našej planéty vydaním sa na cestu udržateľnosti, ktorá sa priamo alebo nepriamo dotkne každého, kto s nami spolupracuje a kto si nás vyberie.
Preto sme sa rozhodli začať proces zlepšovania udržateľného business modelu stratégiou, ktorá vyčísli našu momentálnu enviromentálnu stopu a zabezpečí adekvátne ciele na zlepšenie.


KÝM CHCEME BYŤ: STRATÉGIA UDRŽATEĽNOSTI


Toto je prvý Atlantis projekt udržateľnosti založený na výskumnom projekte nadácie Ca'Foscar, ktorý je rozdelený na viacero častí:
 • Identifikácie relevantných tém udržateľnosti (zváženie charakteristiky spoločnosti, podnikateľskej stratégie a plánu na najbližšie tri roky) a identifikovanie relatívnych indikátorov (KPI) udržateľnosti;
 • Identifikácie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť;
 • Príprava KPI monitorovacieho plánu.

Udržateľný enviromentálny vývoj
Transport pre dodanie hotových výrobkov

Primárny transport: loďou

 • Celkové emisie CO2 pri preprave loďou: 128 t (2017)
 • preprava medzi Čínou a Talianskom v CO2 emisiách: 24 g/pcs (2017)
 • 70% Atlantis prepravy je loďami udržateľných spoločností (členovia Clean Cargo™ Working Group, ktorých lode a preprava sú oddané znižovaniu enviromentálneho dopadu celosvetovej prepravy a propagujú zodpovedný transport. Dnes, CCWG predstavuje štandardy pre meranie a hlásenie CO2 emisií všetkých prepravných spoločností).

Sekundárny transport: lietadlom
 • Všetky CO2 emisie vyprodukované prepravou lietadlom ročne: 580 t
 • Preprava lietadlo medzi Čínou a Talianskom v CO2: 645 g/pcs (2017)

Ciele:
 • Zvýšiť prepravu loďami udržateľných spoločností na 80% a znížiť vyprodukované emisie o ďalších 18% (emisie boli znížené o 43% od roku 2007).
 • Optimalizácia transportu bude zabezpečené zavedením kalkulácie vyžiadanej prepravy tovaru; toto umožní plánovanie výroby od zadania objednávky až po zaslanie zásielky v plých kontajneroch, čím sa zníži vyplávanie lodí až o 40%
 • Budeme preferovať importy loďami, čím sa znížia CO2 emisie

Transport a dodanie hotových výrobkov zákazníkom

Ciele:
 • Vyčísliť vyprodukované CO2 emisie na jednotku
 • Do 31/12/2019 zaviesť procedúry na kompenzáciu emisií vyprodukovaných priamo a/alebo nepriamo, ktoré budú zabezpečované spoločnosťami s danými službami a rovnakým cieľom);


Od roku 2017 bola spotreba plastových obalov znížená o 5%, pretože sme preferovali balenia rastlinného pôvodu.
Ciele:
 • Zavedenie recyklovaných materiálov, ktoré nahradia plastové tašky použité pri balení
 • Zavedenie polypropylénovej lepiacej pásky, ktorá nahradí momentálne používanú.
 • Dizajnovanie úplne recyklovatelného obalu

Ciele:
 • Vytvoriť jeden informačný dokument, v ktorom budú spísané všetky princípy etiky a kvality
 • Doplniť existujúci kontrolný program, ktorým bude overené rešpektovanie etických, spoločenských a kvalitatívnych podmienok dodávateľmi pre Atlantis
 • Načrtnúť klasifikáciu dodávateľov na základe zozbieraných údajov, čím chceme zlepšiť fungovanie partnerstva (cieľ pre všetkých dodávateľov).

Udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj
Ciele:
 • Zvýšiť povedomie o existujúcich etických a spoločenských činnostiach medzi dodávateľmi, ktoré budú súčasťou nového obchodného poriadku záväzného pre všetkých dodávateľov.
 • Nový spôsob zbierania údajov a kontroly dodávateľov, aby overenie rešpektovania podmienok Atlantis bolo serióznejšie
 • Podmieniť viacero zlepšení v partnerstvách Atlantis ( cieľ pre všetkých dodávateľov).

Atlantis pristupuje k vzťahom so zákazníkmi s vernosťou, korektnosťou a profesionálnosťou, pričom sa snaží, aby sa pokračovalo v spolupráci, ktorá vedie k spoľahlivému a dlhotrvajúcemu vzťahu.
Veríme, že stále je čo zlepšovať, preto na tomto pracujeme každý deň.
Snažíme sa dosiahnuť plné uspokojenie potrieb klientov, a pritom dosiahnuť spoluprácu založenú na hodnotách korektnosti, úprimnosti, efektívnosti a profesionality.
Chceme vytvoriť hodnotu pomocou malých či veľkých krokov, ktoré podstupujeme kvôli našej vášni.

Ciele:
 • Príprava obchodných podmienok pre zákazníkov, ktorými sa spoločne budeme snažiť vytvoriť sociálne, ekonomicky a enviromentálne vhodnú obchodnú reťaz.
 • Zbieranie údajov a indexov uspokojenia zákazníkov, s dôrazom na etické, spoločenské a enviromentálne problémy, vďaka ktorým sa môžeme zlepšiť.


ASOCIÁCIE A MLADÍ ĽUDIA
Atlantis verí v symbiózu medzi miestnou komunitou a spoločnosťami, pretože zdieľajú zodpovednosť k sebe navzájom, spoločnému susedstvu a prostriedkom.
Sme presvedčení, že ak chceme lepšiu budúcnosť, musíme investovať do mladých ľudí.
Preto sme oddaní podpore a spolupráci s mladými ľuďmi. Cítime, že musíme pre nich vytvoriť hodnotu náročnej každodennej práce.
Od roku 2015 pracujeme po boku mladých študentov počas viac ako 2000 hodín duálneho vzdelávania, stážovania a vysokoškolskej praxe. Podporujeme asociácie ako Ca’ Foscari Alumni, Giffoni a Rugby San Donà.
Spolupracujeme s Cuoa Business School, Politecnico di Milano.
Všetky tieto spolupráce sa javia ako výhodné pre obe strany. Mladí ľudia nás vedia nakaziť svojou spontánnosťou a kreativitou.
Vzhľadom na budúcnosť sa budeme snažiť integrovať tieto spolupráce hlbšie do stratégie spoločnosti.

Ciele:
 • Vytvoriť priestor pre mladých študentov stredných škôl a univerzít, vyvinúť projekty a spolupráce, ktoré zahŕňajú duálnu výučbu, workshopy a podobné aktivity
 • realizácia podporiť miestne združenia s pozitívnym efektom na životné prostredie.


TÍM
Tím Atlantis sa skladá z takmer 30 ľudí. Každý z nich má svoje povinnosti, schopnosti a potenciál, ktoré sú dôležité pri práci v kolektíve.
Práca v TÍME znamená rast možností, hodnôt a spokojnosti pre každého.
Chceme vytvoriť zdieľané hodnoty, ktoré sú v súlade s našou víziou a cieľom.
Sme presvedčení, že víťazstvo závisí na každodennom podieľaní sa všetkých jednotlivcov.
A to platí aj pre Atlantis projekt udržateľnosti.

 • Na zníženie spotreby, ale hlavne, na zníženie plytvania energie v Atlantis boli zavedené opatrenia, ako napríklad samostatne vypínajúce sa počítače po určitom čase, automaticky naprogramované kúrenie a klimatizácia, ktoré zabezpečujú stálu teplotu v miestnostiach, a tak predchádzajú výkyvom v spotrebe.
  Dôležitú úlohu hrá zodpovedný prístup Atlantis tímu a ich aktívna spolupráca pri šírení dobrých zvykoch ohľadom spotreby.

 • Keďže chceme spríjemniť čas strávený na pracovisku, vytvorili sme sme oddychovú zónu pre celý tím, doplnenú kuchyňou, obývačkou a záhradkou. Všetko je dostupné pre zamestnancov, aby mohli mať spoločné obedové prestávky a večere.
  Rozhodli sme sa rozšíriť už existujúcu oddychovú zónu a doplniť ju o fitness centrum.
  V Atlantis veríme, že spokojnosť jednotlivca je základom pre tímovú prácu.

 • Je vypočítané, že strom strednej veľkosti sa rovná 12 000 stranám papiera.
  A je aj známe, že zníženie spotreby papiera automaticky znamená záchranu väčšieho množstva stromov.
  Ale ide o viac - kopa papierov spotrebovaná v Taliansku vytvára 4 milióny CO2.
  Atlantis je na túto tému veľmi citlivé. Pre potreby zníženia spotreby papiera sme analyzovali, ktoré použitie tlačených dokumentov môže byť vynechané, pretože nie je potrebná ich archivácia.
  Zistili sme, že väčšina zbytočných výtlačkov sa objaví pri porovnávaní a kontrolovaní údajov.
  Práve preto sme sa rozhodli nainštalovať dva monitory ku každému počítaču, aby zamestnanci mohli vykonávať svoju prácu a zbytočne nespotrebovávali papier.
  Navyše, Atlantis je digitalizovaná spoločnosť a papier sa postupne nahradzuje digitálnymi systémami.
  Dokonca sa snažíme o využívanie elektronických faktúr, čím eliminujeme potrebu papierovej archivácie, a zároveň spolupracujeme s inými krajinami.

 • Vytvorili sme miesta na recykláciu a separovanie odpadu, pretože separovanie je záväzkom každého, kto pracuje v AtlantisVývoj transparentnosti a stopovateľnosti

Tento proces sme spustili s cieľom spraviť naše produkty viac udržateľnými.
Veríme, že stopovateľnosť môže pomôcť naším zákazníkom uvedomelo nakupovať, preto dávame k naším produktom informácie o čísle série, mieste pôvodu a destinácie produktu.
Pretože každý výrobok má svoj príbeh, rozhodli sme sa zdieľať jednoduchou metódou - QR kódom na ceduľke naších doplnkov. To umožňuje získať informácie o ceste, výrobe a dodaní produktu.
Väčšia transparentnosť a uvedomelá kúpa.

Ciele:
 • Rozšíriť stopovateľnsť upravených produktov a produktov súkromných značiek.


novinky

 • Bavlna je najviac používaným materiálom v ATLANTIS kolekcií. Reprezentuje takmer 40% použitých materiálov.
  Nanešťastie, to, že je to prírodný materiál, neznamená, že má malý dopad na životné prostredie. Konvenčné pestovanie bavlny, naopak, poškodzuje miesta a ľudí, keď sú použité chemické prostriedky, a navyše, vyžaduje si veľkú spotrebu vody.
  Ale, existuje alternatíva! Bavlna pestovaná metódami a produktami s malým dopadom na životné prostredie, bez použitia toxických chemikálií a hnojív, ktoré by mohli poškodiť samotnú bavlnu a životné prostredie. Organická bavlna pochádza z certifikovaného organického pestovania. Práve preto je redukovaná aj spotreba vody a zlepšené pracovné podmienky pre ľudí.


  Udržateľnosť materiálov je v súlade aj s ATLANTIS CONNECT technológiou.
  Látka z organickej bavlny, ktorá je pestovaná metódami a produktami s nízkym dopadom na životné prostredie, v spojení s Atlantis technológiou efektívne vysvetľuje proces pestovania bavlny a výhody pre ľudí a prostredie.
  ATLANTIS CONNECT využíva NFC technológiu, to znamená zabudovanie malého mikročipu do produktov Atlantis, ktorý sprostredkuje príbeh výrobku a/alebo technické údaje. Stačí stiahnuť ATLANTIS CONNECT aplikáciu a budú Vám sprostredkované všetky informácie a fakty
  ATLANTIS VÝROBKY Z ORGANICKEJ BAVLNY

 • Polyester je druhý najpoužívanejší materiál v kolekciách ATLANTIS. Predstavuje až 30% všetkých použitých materiálov.
  Tento materiál je najviac využívaným na celom svete pri výrobe športového oblečenia, najmä vďaka svojím vlastnostiam a ľahkosti. Je jednoduchý na údržbu, vysoko odolný, rýchlo schnúci a umožňuje techniky úprav, ktoré nie sú možné pri bavlne, napríklad sublimácia, embosovanie, vtláčanie, atď.
  Na druhej strane, existujú nevýhody pri jeho výrobe. Hlavne, je vyrobený z plastu.
  PET je najpoužívanejší polyester.
  Ako všetky plasty, pochádza z neobnoviteľných zdrojov a obsahuje benzín.
  Ale, každý vie, že sa dá recyklovať a to platí aj pri oblečení.
  Recyklovaný polyester, napriek svojmu pôvodu, je jeden z najudržateľnejších materiálov.
  Tento materiál je vyrobený z polymérov, ktoré sa dajú získať recyklovaním plastovej fľaše.
  Toto je prípad "cirkulovanej ekonomiky", v ktorej je využitý nekonečne recyklovatelný materiál.
  Pri recyklovaní je dôležité využitie energie z obnoviteľných zdrojov, čím sa zabezpečí minimalizovanie čerpania prírodného kapitálu.
  ATLANTIS predstavuje dva produkty vyrobené z recyklovaného polyesteru, ktorým smeruje k tomuto modelu ekonomiky, ktorý je považovaný za model súčasnosti.
  Látka využíva Atlantis technológiou, ktorá efektívne vysvetľuje proces výroby a výhody pre ľudí a prostredie.
  ATLANTIS CONNECT využíva NFC technológiu, to znamená zabudovanie malého mikročipu do produktov Atlantis, ktorý sprostredkuje príbeh výrobku a/alebo technické údaje. Stačí stiahnuť ATLANTIS CONNECT aplikáciu a budú Vám sprostredkované všetky informácie a fakty
  sustainability_recycled_polyester_descr_subtit

Už v našej kolekcií

 • Toto je šiltovka priateľská k životnému prostrediu, dokonalá na vonkajšie aktivity, a ako súčasť športového oblečenia. Jej názov vznikol z technológie DYE FREE, ktorá farbí látky horúcim transferom, preto neznečisťuje vodu a predchádza znečisteniu vôd.

  PREJSŤ NA POLOŽKU

 • Konkrétny záväzok ATLANTIS voči kvalite a bezpečnosti materiálov je zrejmý v OEKO-TEX certifikáte. Len počas jedného roka sme vyrobili 52 000 produktov z certifikovaného materiálu OEKO-TEK.
  Certifikácia produktov podľa STANDARD 100 od OEKO-TEX® poskytuje spoločnostiam spolu s kvalitným materiálom aj pridanú hodnotu pre ich prácu. OEKO-TEX® certifikát eviduje, že vybrané produkty boli úspešne testované podľa STANDARD 100 od OEKO-TEX® a spĺňajú všetky potrebné podmienky.
  ATLANTIS VÝROBKY OEKO-TEX

 • Rešpekt je základnou hodnotou pre Atlantis. To platí aj o rešpekte ku zvieratám.
  Rozhodli sme sa nepoužívať materiály, ktoré majú živočíšny pôvod a nahradili sme ich syntetickými alternatívami. Atraktívnosť, kvalita a komfort - všetko s rešpektom k zvieratám.
  ATLANTIS VEGÁNSKE PRODUKTY:


 • AEO (Authorized Economic Operator)

  MASTER ITALIA získala ocenenie AEO (Authorized Economic Operator).
  AEO je certifikát, ktorý deklaruje spoľahlivosť a bezpečnosť medzinárodného logistického systému Master Italia. AEO je jeden z hlavným komponentov WCO SAFE Framework of Standards (SAFE). Práve druhá spomenutá organizácia je súčasťou modelu budúceho bezpečného obchodu. SAFE predstavuje štandardy ako viesť medzinárodné objednávky k harmonickej spolupráci medzi klientelou a tak vytvárať partnerstvá v podnikaní. Vďaka tomuto certifikátu môžu spoločnosti, ktoré ich získali zmeniť obchodovanie na jednoduchšie, prispôsobiť ho zákazníkom a obmedziť šeky. Znamená to zrýchlenie výroby zákaziek a prepravy.  Hlavné výhody plynúce z vlastníctva AEO certifikátu sú:
  • Osvojenie si statusu spoľahlivosti a bezpečnosti, ktorý má pre komunitu nekonečnú hodnotu.
  • Obmedzenie šekov
  • Zjednodušenie zákaziek
  • Bezpečnostné prostriedky
  • Lepšie vzťahy so zákaznickými oddeleniami
  • Vzájomné uznanieAtlantis is a portrait site, turn your device.